Локација

Центар за обука на СЕП
Секретаријат за европски прашања
Бул. Климент Охридски бр.9,
1000 Скопје
тел. 02/3298.716
www.sep.gov.mk
http://tc.sep.gov.mk

Календар