Центар за обука

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Центарот за обука на Секретаријатот за европски прашања е составен дел на Секретаријатот за европски прашања (СЕП), односно е Одделение во рамки на Секторот за координцаија на европски фондови и друга странска помош.

Центарот за обука на СЕП е под покровителство наЗаменикот Претседател на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања.

Центарот за обука на СЕП придонесува кон

- јакнењето на административните капацитети во процесот наприближување и идно приклучување кон ЕУ

- подобрување на разбирањето на Европската унија, нејзинитеполитики, законска рамка, функцинирање, како и нејзините инструметни

- подобро разбирање на Инструментот за претпристапна помош(ИПА) и негово поефикасно користење

- кон континуирано учење и образование за оформување наинформирана, компетентна но и компетитивна администрација, како и за напредокна кариерата на професионалците

- кон процесот на доживотно учење (LLL), создавајќи нови врски меѓу обуката и кариерата.

Центарот за обука на СЕП обезбедува:

· Обука за ЕУ;

· Обука за финасиските инструменти на ЕУ, особено зауправувањето и искористувањето на ИПА на основно, средно и напредно ниво;

· Обука за неопходни вештини за процесот на придружувањекон ЕУ

· Посебно дизајнирани обуки по доставени барања

· Консултантски услуги и истражувања

· Публикации

Центарот за обука подготвува и спроведува анализа за потребите од обука, планови за обука и управува со база на податоци за утврдени потреби, планирани и спроведни обуки во однос на процесот напридружување кон ЕУ.

Центарот за обука на СЕП активно учествува во процесот на европска интеграција преку:

· Подобрување на вештините и компетенциите на администрацијатана централно и локално ниво за ЕУ и ИПА

· Преку подобрување на разбирањето и вештините на крајнитекорисници на ИПА.

· Преку активна соработка со соодветните министерства иинституции, обезбедувајќи координација и комплементарност

· Преку активна соработка со академските институции,невладиниот и бизнис секторот во земјата

· Преку соработка и партнерство со билатерални имултилатерални донатори

· Преку учество и соработка со релеватни и поврзаниинституции, партнери и мрежи во странство.

· Подготовка и спроведување на анализа за потребите одобука

Центарот за обука на СЕП располага со

· Постојано вработен кадар обучен, задолжен и надлежен заорганизација на обука,

· Група ЕУ обучувачи – државни службеници,

· Група ИПА обучувачи – државни службеници кои се дел однационалната ИПА структура,

· Контакти и мрежи со национални и меѓународни институции.

Групите обучувачи на Центарот за обука се оформени прекуспроведени проекти финансирани од ЕУ и од билатерални донатори. Обучувачите сепрофесионалци и експерти во наведената област со искуство во материјата и вопренесување на знаењето.

Центарот за обука на СЕП организира,планира и испорачува обука за:

· државни и јавни службеници

· органи и тела на централно, регионално и локално ниво

· невладиниот сектор, економските оператери, социјалнитепартнери

и соработува во врска со испорака на обука и односни активности со:

· други тела на јавната администрација кои работата наобука,

· проекти,

· меѓународни донатори, институции и партнери од соседнитеземји и пошироко

Центарот за обука на СЕП е сместен во објект на бул. Климент Охридски бр. 9во Скопје, во непосредна близина до зградата на Владата.

Центарот за обука на СЕП поседува:

· простории за обука

· простории за состаноци

· компјутерска лабораторија

· збирка на материјали за и во врска со обуките

· библиотека

Календар