Документи

 НасловСопственикКатегоријаДата на менувањеГолемина 
План за работа на одделението - мај/дек 2012admin pdf10.06.2012116,94 KBПреземи

План

Обуки за користење на ЕУ фондови и друга странска помош / Центар за обука
  ИПАТСФ - обука Вовед во ИПА (НВО и општини) Одд/Центар за обука 3-4.05.2012 потврдено, организирано планирана активност во ТоР    
  Обука за ИКТ политики преку ЕУЦ (Норвешка)  Одд/Центар за обука 07-11.05.2012 потврдено, организирано      
  ИПАТСФ - обука за верфикација (државни службеници) Одд/Центар за обука 14-15.05.2012 потврдено, организирано планирана активност во ТоР    
  ИПАТСФ - обуѕка за мониторинг и евалуација (државни службеници) Одд/Центар за обука 14-15.05.2012 потврдено, организирано планирана активност во ТоР    
  ИПАТСФ - обука за подготовка на тендерско досие Одд/Центар за обука 17-18.05.2012 потврдено, организирано планирана активност во ТоР    
  ИПАТСФ - Студиско посета на кадарот од Центарот за обука и дел од ИПА предавачите нво соодветни транинг институции во Рим и Парис   Одд/Центар за обука 21-27.05.2012 г. потврдено, организирано планирана активност во ТоР    
  ИПАТСФ - обука за подготовка на тендерско досие Одд/Центар за обука 21-22.05.2012 потврдено, организирано планирана активност во ТоР    
  ИПАТСФ - Вовед во ИПА (студенти) Одд/Центар за обука 22-23.05.2012 потврдено, организирано планирана активност во ТоР    
  ИПАТСФ - обука за државна помош Одд/Центар за обука 29-30.05.2012 потврдено, организирано планирана активност во ТоР    
  ИПАТСФ - обука за верфикација (државни службеници) Одд/Центар за обука 30-31.05.2012 потврдено, организирано планирана активност во ТоР    
  ИПАТСФ - работа на лого и веб страница на Центарот за обука Одд/Центар за обука мај/јуни во подготвка планирана активност во ТоР    
  Инфорамција за статус на вработување на стипендисти Одд/Центар за обука мај/јуни во подготвка      
  Предлог Одлука за доделување стипендии Одд/Центар за обука мај/јуни во подготовка   предмет на редизајн согласно ребалансот на Буџетот на РМ предмет на редизајн согласно ребалансот на Буџетот на РМ
  Информација до ВРМ за Центарот за обуки Одд/Центар за обука мај  во подготовка      
  Студиско патување во Брисел за Внатрешен пазар - ЕУЦ (Норвешка) Одд/Центар за обука 28.05-01.06.2012 во подготовка      
  ИПАТСФ - финализирање, и печатење на брошури за ИПА Одд/Центар за обука мај/јуни во подготовка планирана активност во ТоР    
  ИПАТСФ - Студиско посета на кадарот од Центарот за обука и дел од ИПА предавачите нво соодветни транинг институции во Рим и Парис Одд/Центар за обука јуни предмeт на организација и одобрување планирана активност во ТоР краток временски рок, можно е да не се реализира краток временски рок, можно е да не се реализира
  Финална конференција на проектот ИПАТСФ и отворен ден на Центарот за обука Одд/Центар за обука мај/јуни во подготовка планирана активност во ТоР треба да се одреди датум треба да се одреди датум
  спроведување на конкурс за доделување стипендии Одд/Центар за обука јуни во подготовка      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јанви набавки  Одд/Центар за обука јуни подготвена од проектот      
  Студиско патување во Брисел за ИКТ политики ЕУЦ (Норвешка) Одд/Центар за обука 25-29.06.2012 во подготовка      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јанви набавки  Одд/Центар за обука јуни подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јанви набавки  Одд/Центар за обука јули подготвена од проектот      
  работа на комисија за доделување стипендии Одд/Центар за обука јули        
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јанви набавки  Одд/Центар за обука јули подготвена од проектот      
  доделување стипендии, склучување договри и испалта на стипендии Одд/Центар за обука август        
  Обука за М&Е - проект ИПА 2008 за јакнење на капцитетите на ИПА структурата   Одд/Центар за обука септември во подготовка   реализирани преку проектот ИПА 2008 - М&Е реализирани преку проектот ИПА 2008 - М&Е
  ТоТ обука за М&Е -  проект ИПА 2008 за јакнење на капцитетите на ИПА структурата   Одд/Центар за обука септември во подготовка   за обучувачи за обучувачи
  Обука бр. 1 преку ЕУЦ (Норвешка) на одредена ЕУ политика Одд/Центар за обука септември   се чека одобрување на предлог проектот (јуни 2012)    
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука септември подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука септември подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука септември подготвена од проектот      
  Промоција на брошури  и публикации преку Центарот за обука Одд/Центар за обука септември во подготовка   реализирани преку проектот ИПА 2008 - М&Е реализирани преку проектот ИПА 2008 - М&Е
  обука за преговарачки вештини и преговарачка стратегија - проект Екорис и Унгарија   Одд/Центар за обука септември     предмет на одобрување на проект предмет на одобрување на проект
  студиско патување во Шпанија преку проектот ИПА 2008 за јакнење на капцитетите на ИПА структурата   Одд/Центар за обука септември/октовмри подготвена од проектот планирана активност во ТоР    
  Студиско патување во Брисел - конректна ЕУ политика  - поврзано со Обука бр.1 преку ЕУЦ (Норвешка) Одд/Центар за обука октомври   се чека одобрување на предлог проектот (јуни 2012)    
  Обука бр.2 преку ЕУЦ (Норвешка) на одредена ЕУ политика Одд/Центар за обука октомври   се чека одобрување на предлог проектот (јуни 2012)    
  ТоТ обука за М&Е -  проект ИПА 2008 за јакнење на капцитетите на ИПА структурата Одд/Центар за обука октомври во подготвка планирана активност во ТоР за обучувачи за обучувачи
  Обука за М&Е - проект ИПА 2008 за јакнење на капцитетите на ИПА структурата Одд/Центар за обука октомври во подготовка планирана активност во ТоР реализирани преку проектот ИПА 2008 - М&Е реализирани преку проектот ИПА 2008 - М&Е
   Обука за парламентарна демократија - проект Екорис и Унгарија Одд/Центар за обука октомври     предмет на одобрување на проект предмет на одобрување на проект
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука октомври подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука октомври подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука октомври подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука ноември подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука ноември подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука ноември подготвена од проектот      
  соработка со Труција Одд/Центар за обука ноември во подготовка   предмет на потпишување на меморандум за сораб отка  предмет на потпишување на меморандум за сораб отка 
  ТоТ обука за М&Е -  проект ИПА 2008 за јакнење на капцитетите на ИПА структурата Одд/Центар за обука ноември во подготвка планирана активност во ТоР за обучувачи за обучувачи
  Обука за М&Е - проект ИПА 2008 за јакнење на капцитетите на ИПА структурата Одд/Центар за обука ноември во подготовка планирана активност во ТоР    
  Обука бр. 3 преку ЕУЦ (Норвешка) на одредена ЕУ политика Одд/Центар за обука ноември   се чека одобрување на предлог проектот (јуни 2012)    
   Обука за монитринг на имплементацијата на Повелбата за фундаментални права - проект Екорис и Унгарија Одд/Центар за обука ноември     предмет на одобрување на проект предмет на одобрување на проект
  Обука за ПБА преку УНДП проектот при СЕА Одд/Центар за обука ноември  подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука декември подготвена од проектот      
  обука во рамки на Твининг проектот на Бирото за јавни набавки  Одд/Центар за обука декември подготвена од проектот      
  Студиско патување во Брисел - конректна ЕУ политика  - поврзано со Обука бр.2 преку ЕУЦ (Норвешка) Одд/Центар за обука декември   се чека одобрување на предлог проектот (јуни 2012)    
  соработка со Хрватска Одд/Центар за обука декември во подготовка   предмет на одобрување на барање/апликација предмет на одобрување на барање/апликација
  Студиско патување во Брисел - конректна ЕУ политика  - поврзано со Обука бр.3 преку ЕУЦ (Норвешка) Одд/Центар за обука фев.13   се чека одобрување на предлог проектот (јуни 2012)    

Календар